Petróczi Katalin
h á z a s s á g m e n tő

Kosár

Adatkezelési Tájékoztató

amely készült a Petróczi Györgyné (egyéni vállalkozó) által üzemeltetett petroczikatalin.hu domaint látogató Érintettek részére:

www.petroczikatalin.hu

A jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a fenti domain alatt üzemelő valamennyi aldomainre.

Petróczi Györgyné /Adatkezelő adatkezelőként a működése során a vele kapcsolatban lévő természetes személyek, valamint azon természetes személyek, akiknek adatai üzleti tevékenysége kapcsán a birtokába jutnak (a továbbiakban valamennyien együtt: Érintettek) adatainak védelmét és biztonságát, adataihoz fűződő jogainak tiszteletben tartását, érvényesítésének lehetőségét rendkívül fontosnak tartja. Erre figyelemmel a hatályos magyar és európai jogi rendelkezések betartása céljából és érdekében az alábbi rövid tájékoztatást nyújtja mindazon Érintettek részére, akik a fenti domain név alatt található információk alapján kívánja vele felvenni a kapcsolatot, avagy a fenti domain név alatt bármely szolgáltatást igénybe veszi.

Ki az Adatkezelő?

Az Adatkezelő a jelen tájékoztató vonatkozásában Petróczi Györgyné (egyéni vállalkozó), aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában 50402768 számon szerepel. Az Adatkezelő

Adószáma: 67553471-1-33

Telefonszáma: +36 209394524

E-mail címe: petroczikati@gmail.com

Székhelye: 2120 Dunakeszi, Tutaj u. 10.

Ki az adatvédelemért felelős személy?

Az adatvédelemért felelős személy megegyezik az egyéni vállalkozóval / adatkezelővel: Petróczi Györgyné, akinek elérhetőségeit az előző pont tartalmazza.

Kik az Érintettek?

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – akár közvetve is – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli.

Ön érintett lehet akkor, ha az Adatkezelő által üzemeltetett fenti domain alatt működő weboldalt meglátogatja, azon szolgáltatást vesz igénybe.

Miért, milyen jogalappal és mennyi ideig kezelem az adataidat?

Erre a kérdésre a válasz az attól függ, hogy hogyan került velem kapcsolatba. Vállalkozásomnál az alábbi adatkezelési tevékenységek merülnek fel a fenti domain kapcsán:

I. Egyszeri információkérés űrlapon vagy e-mail útján

Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés során az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonásának az eredménye azonban az lesz, hogy – ha korábban a feltett kérdést még nem válaszoltam meg – a válaszra már nem fog sor kerülni.

Az adatok forrása: Az adatokat Ön szolgáltatja részemre, amikor felveszi velem a kapcsolatot akár a fenti domain alatt található kapcsolatfelvételi űrlapon, akár e-mailben. A kérése teljesítése során kizárólag akkor kérhetek az Ön által eleve szolgáltatott adatokhoz képest többlet adatokat, ha a kért információ szolgáltatásához az Ön pontosabb beazonosítása szükséges.

Érinettek köre: Egyszeri információkérés során akkor lesz Érintett, ha információt kér a személyes adatai megadása mellett.

A kezelt adatok köre:

 • Az Ön által megadott név, amely adat kezelésének célja az Ön azonosítása annak érdekében, hogy a megfelelő információt tudjuk nyújtani és Önnel a kapcsolatot tudjuk tartani.
 • Az Ön által megadott e-mail cím, amely adat kezelésének célja az Önnel történő kapcsolattartás az információ nyújtása során.
 • Az Ön által feltett kérdés tartalma, amely adat kezelésének a célja a válaszadás.
 • Az Ön által feltett kérdés elküldésének időpontja, amely adat kezelésének célja a válaszadás határidejének megállapítása.
 • Amennyiben az Ön által feltett kérdés üzleti titkot érint, úgy meg kell vizsgálnom, hogy jogosult-e a kért információhoz történő hozzáféréshez. Amennyiben az 1-3. alatti adatokból nem derül ki ezen jogosultság egyértelműen, úgy az alábbi adatokat kérhetem el abból a célból, hogy a válaszra való jogosultságot megállapítsam: születési név, születési hely, idő, anyja neve. A többletadatok megadása szintén aÖn önkéntes hozzájárulásán alapul, annak elmaradása esetén azonban az adatszolgáltatás teljesítése során olyan tartalmú nyilatkozatot bocsátok ki, amely szerint az adatszolgáltatás nem valósulhat meg, és amelyben az adatszolgáltatás megtagadásának jogszabályi alapjait rögzítem.

 

Az adatkezelés időtartama: Ezeket az adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig kezelem, azaz azokat törlöm, amint a kérdésed a számodra megnyugtató módon, teljes körűen megválaszolásra került, vagy amennyiben erre nem kerül sor, úgy akkor, amikor kibocsátom az adatszolgáltatást megtagadó, jogszabály megjelölésével megfelelően alátámasztott nyilatkozatot.

Amennyiben a kérdése nem egyszeri információkérés, hanem már magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben szerződést kötünk valamely szolgáltatásra (akár oktatásra, akár egyéb tevékenységre), úgy a fenti adatokat a szerződéskötésig, legfeljebb azonban 30 (harminc) napig őrzöm.

Az adatkezelés helye: Az adatkezelés az info@petroczikatalin.com  e-mail címem webes felületén történik. A weboldalon keresztül küldött megkeresés alábbi adatai tárolódnak továbbá a weboldal saját belső adatbázisában azon domain név alatt, amelyről a megkeresést elküldte: az üzenet szövege, a küldő e-mail címe és a küldés időpontja.

 • Adatfeldolgozók: Az e-mail cím és a weboldal tárhelyszolgáltatója az Magyar Hosting Kft. (Cg. 01-09-968314, adószám: 14315754-2-08) 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, aki adatfeldolgozónak minősül, figyelemmel arra, hogy a tárhelyén érhetők el mind a részemre vagy általam küldött elektronikus levelek, mind pedig az általad a webes felületről küldött megkeresések.

Az adatok megismerésére jogosultak: kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a tárhellyel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárítása érdekében az adatokba betekinthet a tárhelyszolgáltató.

II. Egyszeri információkérés Facebook Messenger útján

Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés során az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonásának az eredménye azonban az lesz, hogy – ha korábban a feltett kérdést még nem válaszoltam meg – a válaszra már nem fog sor kerülni.

Az adatok forrása: Az adatokat Ön szolgáltatja részemre, amikor felveszi velem a kapcsolatot a Facebook Messenger alkalmazással. A kérése teljesítése során kizárólag akkor kérhetek az általad eleve szolgáltatott adatokhoz képest többlet adatokat, ha a kért információ szolgáltatásához az Ön pontosabb beazonosítása szükséges.

Érintettek köre: Egyszeri információkérés során akkor lesz Érintett, ha felveszi velem a kapcsolatot Facebook Messenger útján.

A kezelt adatok köre:

 • Az általad megadott név, amely adat kezelésének célja az Ön azonosítása annak érdekében, hogy Önnek a megfelelő információt tudjuk nyújtani és Önnel a kapcsolatot tudjuk tartani.
 • Az Ön által feltett kérdés tartalma, amely adat kezelésének a célja a válaszadás.
 • Az Ön által feltett kérdés elküldésének időpontja, amely adat kezelésének célja a válaszadás határidejének megállapítása.

Amennyiben Facebook Messengeren keresztül veszi fel velem a kapcsolatot, úgy a személyes profiljának nyilvános adataiba betekintést nyerhetek. A személyes profillapjának adatkezelője a Facebook, így ha ezzel kapcsolatosan adatkezelési kérdései merülnének fel, úgy kérem, keresse fel a Facebook alábbi tájékoztató oldalát:

https://www.facebook.com/help/325807937506242/?ref=contextual

Az adatkezelés időtartama: Ezeket az adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig kezelem, azaz azokat törlöm, amint a kérdése a számára megnyugtató módon, teljes körűen megválaszolásra került, vagy amennyiben erre nem kerül sor, úgy akkor, amikor kibocsátom az adatszolgáltatást megtagadó, jogszabály megjelölésével megfelelően alátámasztott nyilatkozatot.

Amennyiben a kérdése nem egyszeri információkérés, hanem már magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben szerződést kötünk valamely szolgáltatásra (akár oktatásra, akár egyéb tevékenységre), úgy a fenti adatokat a szerződéskötésig, legfeljebb azonban 30 (harminc) napig őrzöm.

A Messenger-üzenetek általam történő törlése során az Önnél látható üzenetfolyam nem változik, azt kizárólag Ön tudja törölni.

Az adatkezelés helye: Az adatkezelés a Facebook Messenger alkalmazásban történik.

Párhuzamos adatkezelés: A Messenger szolgáltatója a Facebook Ireland Ltd. (reg.nr.: 462932, tel.: +353 1 5530588) 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland cím alatti székhelyű gazdasági társaság, aki adatkezelőnek minősül.

Az adatok megismerésére jogosultak: kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben az üzenetváltással probléma merülne fel, úgy a hiba elhárítása érdekében az adatokba betekinthet a Facebook Ireland Ltd.

III. Szerződés megkötése

A szolgáltatás(ok) Ön által történő megrendelését követően az Általános Szerződési Feltételek szerint közöttünk szerződés jön létre, amelynek megkötése egy önálló adatkezelés.

Az adatkezelés jogalapja:

a.) Amennyiben Ön a szerződő fél, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontjában foglaltan került meghatározásra, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél.

b.) Amennyiben Ön a szerződő vevőnk (megrendelőnk) képviseletében eljáró természetes személy, úgy Ön a megrendelőnk képviseletét a Ptk. 3:21. §-ban foglaltakra figyelemmel, jogszabályi kötelezettsége teljesítése körében törvényes képviselőként látja el, amelynek alapján az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontjában foglaltan került meghatározásra, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön törvényesen képviseli a felet.

c.) Amennyiben Ön a szerződő beszállítónk által kapcsolattartásra kijelölt természetes személy, úgy az adatkezelés jogalapja a Ptk. 6:272. §-ban foglalt megbízási szerződés teljesítése, illetve Ön vevőnkkel (megrendelőnkkel) fennálló munkaszerződésedből, vagy egyéb polgári jogi szerződéséből eredő kötelezettsége.

Az adatok forrása: Az adatokat szerződés előkészítése során Ön szolgáltatja, amikor az űrlapon kitölti a megfelelő mezőket.

Érintettek köre: A szerződés megkötése során Ön akkor lesz Érintett, ha

 1. magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként szolgáltatásomat megrendelő természetes személy,
 2. jogi személy vevőm ügyvezetője, vagy
 3. jogi személy vevőm által kijelölt kapcsolattartó.

A kezelt adatok köre:

 1. név, amely adat kezelésének célja az Ön azonosítása szerződő partnerként.
 2. e-mail cím és telefonszám, amely adatok kezelésének célja a szerződés teljesítése érdekében történő kapcsolattartás.
 3. számlázási adatok: számlázási név, cím, amely adatok kezelésének a célja a jövőbeni számla kiállítása.
 4. megrendelt szolgáltatás megjelölése: az adatok kezelésének célja a szerződés teljesítése.

A fentieken túl előfordulhat, hogy az Ön által megrendelt termék vagy szolgáltatás annyira egyedi, hogy a termék, vagy a szolgáltatás tárgya is azonosítja, ebben az esetben a termék, vagy szolgáltatás megjelölését is személyes adatként kezeljük, amely adat kezelésének a célja a szerződés kereteinek meghatározása.

Az adatkezelés időtartama: A fenti, a veled kötendő szerződésben rögzített adatokat a szerződés teljesítését követő 5 évig kezelem. Határozatlan időtartamú szerződés esetén a szerződés megszűnését követő 5 évig őrzöm adataidat. Az 5 év leteltét követően az elektronikusan nyilvántartott adataidat a rendszerből törlöm. Papír alapon a szerződéseket nem kezelem.

Az adatkezelés helye: Az adatkezelés kizárólag elektronikusan történik. A szerződés megkötése elektronikusan történik, az űrlap általad történő kitöltésével és elküldésével. Az űrlap adatai Petróczi Györgyné egyéni vállalkozó (https://petroczikatalin.hu, adószám: 67553471 1 33, székhely: 2120 Dunakeszi, Tutaj u. 10.) rendszer által biztosított tárhelyen tárolódnak. A hírlevelek adatait a UAB “MailerLite” (székhelye: Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania, e-mail címe: info@mailerlite.com) rendszer által biztosított tárhelyen tárolódnak.

Adatfeldolgozók: Adataid az űrlap benyújtását követően a  Petróczi Györgyné egyéni vállalkozó (https://petroczikatalin.hu, adószám: 67553471 1 33, székhely: 2120 Dunakeszi, Tutaj u. 10.) által biztosított on-line rendszerben tárolódnak. A hírlevelek adatait a UAB “MailerLite” (székhelye: Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania, e-mail címe: info@mailerlite.com) rendszer által biztosított tárhelyen tárolódnak

Az adatok megismerésére jogosultak: a szerződéskötés során kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a tárhellyel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárításához szükséges mértékben az adatok megismerésére jogosult a Petróczi Györgyné egyéni vállalkozó (https://petroczikatalin.hu, adószám: 67553471 1 33, székhely: 2120 Dunakeszi, Tutaj u. 10.) adatfeldolgozó és a UAB “MailerLite” (székhelye: Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania, e-mail címe: info@mailerlite.com) adatfeldolgozó. Amennyiben a szerződés kapcsán hatósági eljárás merülne fel, úgy a megkötött szerződés adatait a hatósági ellenőrzés során eljáró hatóság, illetve annak képviselője ismerheti meg.

IV. Kapcsolattartás

A kapcsolattartásra a szerződés teljesítése érdekében van szükség.

Az adatkezelés jogalapja:

a.) Amennyiben Ön a szerződő fél, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontjában foglaltan került meghatározásra, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél.

b.) Amennyiben Ön a szerződő vevőnk (megrendelőnk) képviseletében eljáró természetes személy, úgy Ön a megrendelőnk képviseletét a Ptk. 3:21. §-ban foglaltakra figyelemmel, jogszabályi kötelezettsége teljesítése körében törvényes képviselőként látja el, amelynek alapján az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontjában foglaltan került meghatározásra, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön törvényesen képviseli a felet.

c.) Amennyiben Ön a szerződő beszállítónk által kapcsolattartásra kijelölt természetes személy, úgy az adatkezelés jogalapja a Ptk. 6:272. §-ban foglalt megbízási szerződés teljesítése, illetve a te vevőnkkel (megrendelőnkkel) fennálló munkaszerződéséből, vagy egyéb polgári jogi szerződéséből eredő kötelezettsége.

Az adatok forrása: A kapcsolattartási adatait Ön, vagy a szerződést kötő személy közli a megrendelő űrlapon, illetve ha változás következik be az adatokban, úgy külön egy erre irányuló tájékoztatással.

Érintettek köre: Kapcsolattartás esetén Ön akkor lesz érintett, ha a szerződés kapcsán te Ön került kijelölésre kapcsolattartóként, vagy Ön a szerződő fél, és nincs külön kijelölve kapcsolattartó.

A kezelt adatok köre:

 1. név, amely adat kezelésének célja az Ön azonosítása
 2. telefonszám, e-mail cím, amely adatok kezelésének célja az Ön elérhetőségének biztosítása a szerződés fennállta során.

Az adatkezelés időtartama: A szerződés mindkét fél általi teljesítését követő nap.

Adatfeldolgozók: Adatai az űrlap benyújtását követően a Petróczi Györgyné egyéni vállalkozó (https://petroczikatalin.hu, adószám: 67553471 1 33, székhely: 2120 Dunakeszi, Tutaj u. 10.) által biztosított on-line rendszerben tárolódnak. Adatai a hírlevelek kérését követően a UAB “MailerLite” (székhelye: Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania, e-mail címe: info@mailerlite.com) által biztosított on-line rendszerben tárolódnak.

Az adatok megismerésére jogosultak: a szerződéskötés során kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a tárhellyel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárításához szükséges mértékben az adatok megismerésére jogosult a Petróczi Györgyné egyéni vállalkozó adatfeldolgozó és a UAB “MailerLite adatfeldolgozó. Amennyiben a szerződés kapcsán hatósági eljárás merülne fel, úgy a megkötött szerződés adatait – így a kapcsolattartás vonatkozásában megadott adatokat is – a hatósági ellenőrzés során eljáró hatóság, illetve annak képviselője ismerheti meg.

V. Felhasználói fiók létrehozása

A felhasználói fiók létrehozásához a szerződés teljesítése érdekében van szükség.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél.

Az adatok forrása: Az adatokat Ön a megrendelés leadása során szolgáltatja részemre, amikor a megrendelés folyamatát kezdeményezi.

Érintettek köre: Ön akkor lesz Érintett, ha sikeres fizetés alapján a szerződés létrejön.

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli felhasználói fiók létrehozása során:

 1. név, amely adat kezelésének a célja az Ön azonosítása
 2. e-mail cím, amely adat kezelésének a célja a felhasználónév létrehozása és a felhasználó létrehozásáról történő értesítés,
 3. első jelszó, amely adat kezelésének a célja a biztonságos (https) belépéssel védett felhasználói fiók létrehozása. Az első jelszót Ön köteles vagy megváltoztatni!
 4. előfizetett szolgáltatás, amely adat kezelésének a célja a szerződés teljesítése.
 5. számlázási adatok, amely adat kezelésének a célja a szerződéshez kapcsolódó számla kiállítása.

A felhasználói fiók létrehozását követően önkéntesen több adatot is megadhat a WordPress profilján, azonban ezen adatokat Adatkezelő kizárólag akkor törli – az Ön felhasználói fiókjával együtt – amennyiben azok jó erkölcsbe ütköznek, szerzői jogot sértenek, avagy lehetetlenné teszik a szerződés teljesítését. Ilyen adatok:

 • fénykép
 • lakcím
 • telefonszám
 • bemutatkozás adatai.

Ezen adatok NYILVÁNOSAK, azaz nyomatékosan felhívom a figyelmét arra, hogy megadásuk nem kötelező, az önkéntes hozzájáruláson alapul, és a hozzájárulás visszavonását úgy tudja gyakorolni, hogy az Ön által megadott adatokat törli a rendszerből.

Az adatkezelés időtartama: A szerződés fennálltát követő 5 év (illetve az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatok megadása esetén azok törléséig).

Adatfeldolgozók: A weboldalak tárhelyszolgáltatója az Magyar Hosting Kft. (Cg. 01-09-968314, adószám: 14315754-2-08) 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, aki adatfeldolgozónak minősül, figyelemmel arra, hogy a tárhelyén érhetők el mind a részemre vagy általam küldött elektronikus levelek, mind pedig az általad a webes felületről küldött megkeresések.

Az adatok megismerésére jogosultak: kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a tárhellyel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárítása érdekében az adatokba betekinthet a tárhelyszolgáltató.

VI. Számlázás

Tevékenységemet a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok keretei között végzem, erre figyelemmel a termékértékesítés kapcsán számlát állítok ki. Nem kerül sor számlázásra, amennyiben Ön ingyenes anyagot rendelt tőlem.

Az adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. §.

Az adatok forrása: az adatokat Ön szolgáltatja részemre ehhez a szolgáltatást megrendelő űrlap kitöltésével.

Érintettek köre: Számlázás során Ön akkor lesz Érintett, ha a számla az Ön nevére, vagy olyan cég nevére szól, amely cég neve az Ön nevét tartalmazza.

A kezelt adatok köre:

 1. számlázási név,
 2. számlázási cím,
 3. megrendelt szolgáltatás megnevezése
 4. megrendelt szolgáltatás díja

amely adatok kezelésének célja egységesen a számla kiállítása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Ktv. 12. §-ában foglaltaknak megfelelő őrzési határidőig, azaz a számla esedékességétől számított 5 évig tárolom.

Adatfeldolgozók: Adatai az űrlap benyújtását követően a Petróczi Györgyné egyéni vállalkozó (https://petroczikatalin.hu, adószám: 67553471 1 33, székhely: 2120 Dunakeszi, Tutaj u. 10.)  által biztosított on-line rendszerben tárolódnak, a számlázás az Octonull Kft. (Cg.01-09-198177, adószám: 25073364-2-42) 1074 Budapest, József krt. 74 szám alatti székhelyű gazdasági társaság BILLINGO  számlázó rendszerével történik.

Az adatok megismerésére jogosultak: kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a számlázási rendszerekkel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárításához szükséges mértékben az adatok megismerésére jogosult a Petróczi Györgyné egyéni vállalkozó (https://petroczikatalin.hu, adószám: 67553471 1 33, székhely: 2120 Dunakeszi, Tutaj u. 10.) és a Billingó (számlázó rendszer) adatfeldolgozó. Amennyiben a szerződés kapcsán hatósági eljárás merülne fel, úgy a kiállított számlák adatait a hatósági ellenőrzés során eljáró hatóság, illetve annak képviselője ismerheti meg.

VII.        Panaszkezelés

Az adatkezelés jogalapja: a Ptk. 6:138. §-ban foglalt kötelezettségem teljesítése, amely jogszabályhely előírja, hogy a szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének követelésére.

Az adatok forrása: Panaszkezelés során az adatokat Ön szolgáltatja részünkre, amikor a tevékenységemmel, vagy annak valamely részével szemben panaszt nyújt be hozzám.

Érintettek köre: Panaszkezelés során Ön akkor leszel Érintett, ha a panaszt Ön terjeszti elő. A panaszkezelés során az adatokat Ön szolgáltatja részünkre.

A kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli panaszkezelése során:

adat megnevezése adatkezelés célja
Név az Ön azonosítása
Panasz tartalma a panaszolt tevékenység mindkét fél számára megnyugtató módon történő rendezése
Panaszbejelentés időpontja a panasz nyilvántartásba vétele
Panasz megoldásának időpontja a panasz lezárása a panasznyilvántartásban
Kapcsolódó szerződés a panaszolt eset azonosítása

A panaszkezelés során elképzelhető, hogy a fentieken túlmenően egyéb adatokat is kezelek, függően a panasz tartalmától, pl. amennyiben panasza fizetési hiányosságok miatt került előterjesztésre, úgy a panaszkezelés során a szerződés teljesítése során korábban ismertté vált bankszámlaszámát is felhasználhatom annak érdekében, hogy feltárjam a mulasztás okait.

Az adatkezelés időtartama: A panasz rendezését követő 5 év (a Ptk. által meghatározott általános elévülési idő).

Adatfeldolgozók: A panaszokat fogadó e-mail cím és a kapcsolatfelvételi űrlapot tartalmazó weboldalak tárhelyszolgáltatója a Magyar Hosting Kft. (Cg. 01-09-968314, adószám: 14315754-2-08) 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, aki adatfeldolgozónak minősül, figyelemmel arra, hogy a tárhelyén érhetők el mind a részemre vagy általam küldött elektronikus levelek, mind pedig a általad a webes felületről küldött megkeresések.

Az adatok megismerésére jogosultak: kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a tárhellyel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárítása érdekében az adatokba betekinthet a tárhelyszolgáltató.

Panaszkezelés során az általunk kezelt adatokat a fentieken túlmenően megismerheti a jogi képviselőm, illetve azon hatóság, amely – a panasz esetlegesen az Ön számára nem megnyugtató módon történő rendezése esetén – az Ön megkeresése alapján eljár.

VIII.     Weboldalak meglátogatása

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás, amelyet Ön úgy gyakorol, hogy  weboldalamat a böngészőjében megnyitja.

Az adatok forrása: Az adatokat Ön szolgáltatja a weboldal meglátogatása során.

Érintettek köre: Ön abban az esetben lesz érintett, amennyiben weboldalamon látogatóként megjelenik.

Az adatkezelés megvalósulása: Az adatkezelés cookie-kon keresztül történik. Az oldalon kizárólag a működéshez szükséges wordpress-cookie-k találhatók, amelyek biztosítják Önnek a WordPress weboldalra történő belépés, illetve a megtekintendő tanfolyamok elérésének lehetőségét. Marketing célú cookie-kat nem használok.

Mi a cookie?

A cookie olyan pársoros kódrészlet, amelyet az Ön böngészője az egyes weboldalak meglátogatása során a számítógépén elhelyez. Ezek tartalmazhatnak beazonosításhoz szükséges adatokat, érdeklődési körhöz kapcsolódó adatokat, azonban azok minden esetben az Ön számítógépén tárolódnak. Ezeket a cookie-kat Ön a böngészőjéből törölheti be a Beállítások menüpont alól.

A weboldalam kizárólag működéshez szükséges adatokat tartalmaznak, és azok élettartama többnyire a böngésző bezárásáig tart. Ez alól egyedüli kivétel az Ön Cookie-kra adott tájékoztatásának elfogadását rögzítő cookie, amelynek élettartama 1 év. Természetesen Ön ezt az 1 évet megelőzően is törölheti a számítógépéről a fenti módszerrel.  (Azt nézze meg, hogy az Ön weboldalai milyen cookiekat használnak még esetleg ezen felül!)

IX.        Hírlevél

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása.

Az adatok forrása: Az adatokat Ön szolgáltatja a hírlevélre történő feliratkozás során az űrlap kitöltésével.

Érintettek köre: Ön akkor lesz érintett, ha weboldalamon a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozik.

A kezelt adatok köre:

 1. név: amely adat kezelésének a célja az Ön azonosítása,
 2. e-mail cím: amely adat kezelésének a célja a hírlevél küldése,
 3. feliratkozás időpontja: amely adat kezelésének a célja annak megállapítása, hogy ténylegesen megtörtént a feliratkozás.

Az adatkezelés időtartama: Leiratkozásig. A leiratkozással az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. Leiratkozást követően a rendszerből az Ön adatait törlöm.

Adatfeldolgozók: Az Ön adatai az űrlap benyújtását követően a Petróczi Györgyné egyéni vállalkozó (https://petroczikatalin.hu, adószám: 67553471 1 33, székhely: 2120 Dunakeszi, Tutaj u. 10.) által biztosított on-line rendszerben tárolódnak. Adatai a hírlevelek kapcsán a UAB “MailerLite” (székhelye: Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania, e-mail címe: info@mailerlite.com) által biztosított on-line rendszerben tárolódnak.

Az adatok megismerésére jogosultak: a hírlevélküldés során kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a tárhellyel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárításához szükséges mértékben az adatok megismerésére jogosult a Petróczi Györgyné egyéni vállalkozó (https://petroczikatalin.hu, adószám: 67553471 1 33, székhely: 2120 Dunakeszi, Tutaj u. 10.) és a UAB “MailerLite” (székhelye: Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania, e-mail címe: info@mailerlite.com) adatfeldolgozók.

 

Kezelem-e máshogy az adatait?

Az Ön adatait kizárólag a fent meghatározott célokkal kezelem, azokat harmadik fél részére – ha a jelen tájékoztatóban nem jeleztem külön – nem továbbítom.

Ez alól kivételt képez az az eset, ha nyomozó hatóság, bíróság, ügyész, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, egyéb hatóság jogszabály felhatalmazása alapján keres meg. Ebben az esetben az Ön adatait kizárólag abban a körben és mértékben továbbítom, amelyre a hatóság pontos céllal és az adatok körének pontos megjelölésével megküldött megkeresése kiterjed, és amely a hatóság feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges.

Amennyiben a szerződésből eredően köztem és Ön között, vagy az Ön által képviselt partnerünk, vagy az Önt kijelölő partnerünk között jogvita alakul ki, úgy a szerződés a jogvita eldöntésére jogosult bíróság vagy mediátor részére átadásra kerül. Ennek célja a jogos érdekem.

Milyen jogok illetik meg?

Megilleti Önt az adatai kezeléséről való tájékoztatás joga, amely tájékoztatást a jelen dokumentum keretei között nyújtok.

4.1.     Hozzáféréshez való jog

E jog gyakorlása esetén kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést. Ennek körében tájékoztatást kérhet tőlem arra vonatkozóan, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen céllal, mennyi ideig kezelem, ezen adatokhoz hogy jutottam hozzá, illetve ezen adatokat kinek, mikor, milyen céllal és milyen jogalappal továbbítottam, illetve hogy kinek, mikor és milyen jogalappal biztosítottam hozzáférést.

4.2.     Helyesbítéshez való jog

E jog gyakorlása esetén kérelmezheti a fenti adatok helyesbítését, pontosítását, amennyiben azokban eltérést tapasztal. A fenti adatokat a kérésének megfelelően 3 munkanapon belül köteles vagyok helyesbíteni.

Például: Ha értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe megváltozott, kérheti, hogy az Adatkezelő az új adatot vezesse át a nyilvántartásában.

Adatait – amennyiben azokban hiányosságot tapasztal – kiegészítheti. Az egyes adatkezelések során azonban a fenti adatokon túlmenően további adatokra nincs szükség, így azokat az Adatkezelő meghatározott cél nélkül kezelné. Amennyiben telefonszámból vagy e-mail címből újat kíván megadni és a régit nem szeretné töröltetni, úgy kérem, jelölje meg, hogy a két elérhetőségi adat (a régi és az új) közül melyiket tekinti elsődlegesnek!

4.3.     Törléshez, elfeledtetéshez való jog

E jog gyakorlása esetén kérheti az adatkezelőtől mindazon adatainak törlését, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján kezel, és hatályos jogszabály nem írja elő meghatározott időtartamig az őrzési kötelezettségét.

Kérheti továbbá azt is, hogy amennyiben az adatot az adatkezelő harmadik személy részére továbbította, és ezen adattovábbításra nem jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében került sor, úgy az adatkezelő a címzettnél az adatod törlését kezdeményezze.

Például kérheti az e-mail címének vagy a telefonszámának a törlését a nyilvántartásunkból, azonban ez azt a következményt vonja maga után, hogy a megkötött szerződést a kapcsolattartás hiánya miatt nem tudjuk teljesíteni, erre figyelemmel a köztünk lévő szerződés Önnek felróható okból szűnik meg.

4.4.     Adatkezelés korlátozásának joga (zároláshoz való jog)

Ha a személyes adat pontosságát vitatja, úgy arra az időtartamra korlátozhatja az adatkezelést, amíg az adatkezelő meg nem győződik az adat pontosságáról, és azt szükség esetén helyesbíti.

Szintén kérheti az adatai kezelésének meghatározott cél(ok) szerinti korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes, azonban mégsem kéri azok törlését. Az adatai ebben az esetben az Ön által megjelölt célra nem használhatók mindaddig, amíg ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz.

Például ha szerződés kötése érdekében bocsátotta rendelkezésemre adatait, azonban a szerződés mégsem jött létre, így az adatkezelés célja nem valósult meg, az adatkezelés jogellenessé válhat a szerződés aláírásának tervezett napja után. Azonban ha úgy nyilatkozik, hogy adatait nem kéri törölni, úgy az Adatkezelő nyilvántartásában azok továbbra is szerepelnek, így ha legközelebb szerződéskötési szándékkal keres meg, úgy adatait újra már nem kell felvennem, elegendő azok pontosítása.

Szintén kérheti az adatai kezelésének korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön úgy dönt, hogy azok tovább kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kéri. Ez esetben a korlátozó nyilatkozat megtétele mellett kérem, hogy az adatok további kezeléséhez történő hozzájárulást rögzítő nyilatkozatát is tegye meg!

Ha úgy érzi, hogy adatai kezelésével a jogos érdekei sérülnek, úgy tiltakozásával korlátozhatja az adatkezelést arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatai kezelésének célja, illetve az adatai kezelésének jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

A korlátozás időtartama alatt a zárolt személyes adatokat az adatkezelő kizárólag tárolhatja, illetve az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni.

Például: amennyiben az adatkezelőnek Önnel szemben közvetlen követelése keletkezne, úgy ennek hatósági, bírósági úton történő érvényesítéséhez adatait felhasználhatja.

4.5.     Tiltakozás joga

Jogosult arra, hogy – hacsak jogszabály a korábban hozzájárulása alapján megadott adatai tekintetében őrzési, kezelési kötelezettséget nem ír elő – a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen.

A személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében az adatkezelő annyiban használja, amennyiben a hírlevelekben az új tanfolyamokról, szolgáltatásokról szóló tájékoztatások megjelennek. Az adatkezelő profilalkotást nem végez. Az adatkezelő tudományos vagy történelmi kutatási céllal, statisztikai céllal adatot nem kezel.

4.6.     Hatósághoz fordulás joga

Az adatkezelő adatkezelésének kifogásolhatósága esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A Hatóság elérhetősége:

Postacím:            1374 Budapest, Pf.: 603.

Cím:                       1055 Budapest, Falk Miksa u.  9-11.

Telefon:               +36 1 3911400

E-mail:                  ugyfelszolgalat@naih.hu

Web:                     http://naih.hu

4.7.     Bírósághoz fordulás joga

Amennyiben úgy érzi, hogy adatai kezelésével megsértettük a jogait, és sérelmét bírósági úton kívánja érvényesíteni, úgy megilleti a bírósághoz fordulás joga. Ezen túlmenően az adatvédelmi hatóság határozata ellen a közigazgatási eljárás általános szabályai szerint jogorvoslattal élhet akként, hogy az illetékességgel és hatáskörrel bíró közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt keresetet terjeszt elő.

Az adatkezelési alapelvek betartásáról szóló nyilatkozat

Tekintettel arra, hogy Petróczi Györgyné egyéni vállalkozóként és magánszemélyként is rendkívül fontosnak tartom az adatai biztonságát, tájékoztatom, hogy

 1. adatai kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátható módon végzem.
 2. adatai gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, azokat nem kezelem e célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. adatai a célok szempontjából megfelelőek és relevánsak, csak a szükséges mértékre korlátozódnak.
 4. adatai az Ön által megadottak alapján pontosak és naprakészek, amennyiben erre igényed mutatkozik, úgy minden ésszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy a személyes adatai törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.
 5. adatait olyan formában tárolom, amely az Ön azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, azokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védve őrzöm.
 6. adatait olyan módon kezelem, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ide értve.

Dunakeszi, 2018. július 24.

Petróczi Györgyné egyéni vállalkozó
Adatkezelő